Ce este contractul de comodat locuința?

 • Vineri, 29 Septembrie 2023
 • Afaceri
 • Publicat de
Ce este contractul de comodat locuința? Ce este contractul de comodat locuința?

Contractul de comodat locuință este un document legal prin care se realizează cesiunea temporară a folosinței unei locuințe sau spațiu locativ, fără un cost implicat, între două părți: comodantul, proprietarul care renunță temporar la folosința locuinței, și comodatarul, beneficiarul care va folosi respectiva locuință. Acest tip de contract se bazează pe principiul împrumutului de folosință și este definit ca fiind un contract consensual, sinalagmatic, neremunerat, unilateral și cu caracter temporar.

Cand se folosește contractul de comodat locuința?

Un contract de comodat locuință poate fi folosit în diverse situații, precum:

 1. Când o persoană doresc să împrumute gratuit locuința unui prieten sau membru al familiei pe o anumită perioadă.

 2. Când proprietarul unei locuințe secundare dorește să cedeze temporar folosința locuinței, chiar dacă nu solicită o taxă în schimb.

 3. Când o companie oferă spre folosință temporară locuințe pentru angajații săi sau colaboratori.

 4. În cazuri în care proprietarul locuinței se dedice unei activități sociale sau culturale și renunță temporar la folosința propriei locuințe.

Structura contractului de comodat locuința

Contractul de comodat locuință trebuie să fie redactat în scris și să conțină anumite elemente pentru a fi considerat legal și executoriu:

 1. Identificarea părților: Numele, prenumele, CNP, adresa și alte elemente care să identifice cele două părți ale contractului.

 2. Descrierea locuinței: Adresa, numărul cadastral, titlul de proprietate, descrierea detaliată a locuinței cu suprafața și încăperile, și orice alte elemente care descriu proprietatea în cauză.

 3. Durata contractului: Perioada în care locuința urmează să fie împrumutată. Durata poate fi determinată sau nedeterminată, dar în ambele cazuri este necesar să se specifice în contract.

 4. Obligațiile părților: Responsabilitățile comodantului și ale comodatarului, precum plata cheltuielilor legate de întreținerea proprietății, declararea destinației folosinței locuinței și restituirea acesteia în starea în care a fost preluată.

 5. Utilizarea bunului: Modul în care locuința va fi folosită de către comodatar.

 6. Clauze suplimentare: Orice alte clauze sau condiții convenite de către părți.

Responsabilitățile implicate în contractul de comodat locuința

În cadrul unui contract de comodat locuința, comodantul și comodatarul au anumite responsabilități și obligații ce trebuie respectate:

 1. Comodantul trebuie să pună la dispoziția comodatarului locuința într-o stare corespunzătoare de folosință și să mențină locuința în această stare pe întreaga durată a contractului.

 2. Comodatarul trebuie să utilizeze locuința conform scopului stabilit în contract, să restituie locuința în starea în care a preluat-o la sfârșitul perioadei și să suporte toate cheltuielile legate de întreținerea și reparațiile uzuale ale locuinței, dacă nu s-a stabilit altfel în contract.

Reglementări în contractul de comodat locuința

În România, Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil reglementează contractul de comodat locuința la art. 2153-2178. În acest sens, reglementările prevăd obligațiile și responsabilitățile părților, precum și drepturile ce revin comodantului și comodatarului pe parcursul derulării contractului.

În cazul în care apar probleme între părți, acestea ar trebui să încerce mai întâi o rezolvare amiabilă. În cazul în care nu se ajunge la un acord, problema poate fi adusă în fața instanțelor de judecată.

Concluzie

Contractul de comodat locuința este un instrument juridic ce permite acordarea temporară și gratuită a folosinței unei locuințe către o altă persoană sau entitate. Acesta asigură protecția legală a ambelor părți, stabilește clar regulile și responsabilitățile, facilitând încrederea între comodant și comodatar. Este un contract de folosire, simplu și foarte folositor, care poate fi utilizat în diverse situații, având în vedere că nu presupune un cost pentru beneficiarul locuinței.